www.sbib.rs

softSajtRešenjem NO sreza Kosmajskog, broj: 1481 od 28. januara 1953. godine, osniva se Antituberkulozni dispanzer sa stacionarom u Mladenovcu.
U toku 1967. godine savet Antituberkuloznog dispanzera sa stacionarom, na svojoj IV sednici od 12. januara, doneo je odluku o promeni statusa u Specijalna bolnica za tuberkulozu pluća sa dispanzerom, o čemu je Skupština opštine Mladenovac, kao osnivač dala svoju saglasnost rešenjem broj: 06-2054/1-67 od 30. marta 1967. godine, a Okružni privredni sud u Požarevcu upisao promenu naziva u Registar ustanova na osnovu svog rešenja US broj: 53 od 16. oktobra 1967. godine.
Pod ovim nazivom bolnica radi do 26. marta 1974. godine kada prelazi u sastav Gradske bolnice „Bežanijska kosa“ Beograd kao OOUR „Bolničko - dispanzerska i specijalistička služba“ (od 27. marta 1974. godine). S obzirom da Gradska bolnica od 1978. godine menja status, shodno dokumentima o organizaciji zdravstvene službe u Beogradu, takozvana „Bela knjiga zdravstvene politike u Beogradu“ i konstituiše se kao jedan od pet kliničko - bolnickih centara u Beogradu i mi u našem nazivu menjamo: umesto - Gradska bolnica u Kliničko - bolnički centar „Bežanijska kosa“, OOUR „Bolničko - dispanzerska i specijalistička služba“ i taj naziv ostaje do 30. juna 1985. godine. Reorganizacijom zdravstva u tadašnjoj SFRJ dolazi do izdvajanja bolnice iz sastava KBC „Bežanijska kosa“ i formiranje, 01. jula 1985. godine, RO „Medicinski centar“ Mladenovac, tako da zajedno sa Apotekom i Domom zdravlja radimo kao OOUR „Bolnica“ i tako sve do 10. maja 1993. godine.     softSajt Kao samostalna jedinica bolnica ponovo počinje da radi od 11. maja 1993. godine, rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu - broj 35715/92, sa nazivom „Bolnica za hronične bolesti“, sve do 12. oktobra 1999. godine kada rešenjem broj 4444/99 Privrednog suda u Beogradu od 13. oktobra 1999. menjamo naziv u „Specijalna bolnica za interne bolesti“ Mladenovac koji nosimo do današnjih dana.

softSajt
Svi naši direktori:
dr Sergej Karinkovskij | dr Dragutin Savić | dr Miodrag Tijanić | dr Mihailo Jević | dr Višeslav Hadžitanović | dr Spasoje Knežević | dr Nenad Ivković | dr Vladan Tijanić | v.d. dr Marina Stojanović - Stanojević | dr Zoran Radosavljević | v.d. dr Vesna Đukić

Sve naše glavne sestre bolnice:
Mina (*****) | Nada Mandelc | Kosovka Mitrović | Milanka Šarčević | Angelina Vićovac | Marina Mišić